สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [6806]
 - การเลี้ยงสัตว์  [2738]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [3000]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [2750]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [2975]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [2803]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [2849]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [2804]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [2805]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [2609]
 - จำนวนประชากร  [2714]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [2625]
 - อุทกภัย  [2604]
 - ภัยแล้ง  [2697]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [3241]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [2908]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [2644]
 - สหกรณ์การเกษตร  [2491]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2657]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [2540]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [2694]
 - ข้อมูลปี 2551  [2621]
 
สำนักงานจังหวัด  [2580]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [2897]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 512,844

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [4572]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[4541]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [3738]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [3398]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [2300]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [2803]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [2532]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [2286]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [3161]
 - พื้นที่ชลประทาน [2735]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [2852]
 - จำนวนประชากร [2827]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [2152]new
 - สถานการณ์น้ำ  [2016]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [2619]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [2033]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [3404]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [2744]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [2574]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [2654]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [2571]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [2622]
 - กลุ่มเกษตรกร [2630]
 - สหกรณ์การเกษตร [2483]
 - วิสาหกิจชุมชน [2696]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [2586]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [2788]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [2602]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [2597]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [2682]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2562]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [4266]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร