สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [5883]
 - การเลี้ยงสัตว์  [1932]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [2080]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [1921]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [2139]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1984]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [2042]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [2087]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [1975]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [1827]
 - จำนวนประชากร  [1914]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [1817]
 - อุทกภัย  [1781]
 - ภัยแล้ง  [1832]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [2346]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [2034]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [1805]
 - สหกรณ์การเกษตร  [1813]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [1839]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [1758]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [1847]
 - ข้อมูลปี 2551  [1821]
 
สำนักงานจังหวัด  [1910]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [2030]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 506,448

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [3438]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[3441]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [2742]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [2486]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [1831]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [1971]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [2013]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1636]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [2262]
 - พื้นที่ชลประทาน [1874]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [2021]
 - จำนวนประชากร [1993]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [1705]new
 - สถานการณ์น้ำ  [1571]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [1824]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [1619]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [2467]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [1909]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [1784]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [1823]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [1792]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [1802]
 - กลุ่มเกษตรกร [1841]
 - สหกรณ์การเกษตร [1793]
 - วิสาหกิจชุมชน [1881]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [1812]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [1936]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [1775]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [1812]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [1850]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1747]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [3166]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร