สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [7882]
 - การเลี้ยงสัตว์  [3625]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [3931]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [3636]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [3871]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [3658]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [3691]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [3652]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [3669]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [3768]
 - จำนวนประชากร  [3756]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [3700]
 - อุทกภัย  [3692]
 - ภัยแล้ง  [3841]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [4388]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [3997]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [3736]
 - สหกรณ์การเกษตร  [3444]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [3722]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [3584]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [3772]
 - ข้อมูลปี 2551  [3726]
 
สำนักงานจังหวัด  [3554]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [3971]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 520,187

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [5977]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[5865]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [4998]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [4592]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [2964]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [3974]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [3227]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [3153]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [4368]
 - พื้นที่ชลประทาน [3875]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [3991]
 - จำนวนประชากร [3949]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [2783]new
 - สถานการณ์น้ำ  [2733]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [3654]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [2689]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [4588]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [3839]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [3669]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [3724]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [3659]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [3706]
 - กลุ่มเกษตรกร [3661]
 - สหกรณ์การเกษตร [3410]
 - วิสาหกิจชุมชน [3738]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [3638]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [3917]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [3738]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [3707]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [3712]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [3587]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [5624]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร