สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [11433]
 - การเลี้ยงสัตว์  [5835]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [6220]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [5787]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [6105]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [5759]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [5864]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [5795]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [5783]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [6486]
 - จำนวนประชากร  [6106]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [6054]
 - อุทกภัย  [6201]
 - ภัยแล้ง  [6250]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [6941]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [6484]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [6233]
 - สหกรณ์การเกษตร  [5774]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [6235]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [6090]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [6319]
 - ข้อมูลปี 2551  [6089]
 
สำนักงานจังหวัด  [5730]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [6408]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 537,205

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [9392]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2560[8774]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [7773]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [7332]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [4689]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [6372]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [5006]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [5245]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [6951]
 - พื้นที่ชลประทาน [6191]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [6524]
 - จำนวนประชากร [6589]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [4565]new
 - สถานการณ์น้ำ  [4453]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [5977]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [4399]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [7464]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [6297]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [6002]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [6062]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [6236]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [6332]
 - กลุ่มเกษตรกร [6093]
 - สหกรณ์การเกษตร [5527]
 - วิสาหกิจชุมชน [6233]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [6113]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [6570]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [6239]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [6131]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [6105]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [6020]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [8813]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร