สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [8839]
 - การเลี้ยงสัตว์  [4581]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [4986]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [4501]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [4827]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [4520]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [4598]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [4531]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [4543]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [5163]
 - จำนวนประชากร  [4789]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [4752]
 - อุทกภัย  [4834]
 - ภัยแล้ง  [4887]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [5524]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [5083]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [4907]
 - สหกรณ์การเกษตร  [4538]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [4866]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [4756]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [4911]
 - ข้อมูลปี 2551  [4792]
 
สำนักงานจังหวัด  [4539]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [5014]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 527,588

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [7505]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2560[7183]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [6215]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [5887]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [3786]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [5024]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [4011]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [4086]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [5545]
 - พื้นที่ชลประทาน [4950]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [5111]
 - จำนวนประชากร [5163]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [3574]new
 - สถานการณ์น้ำ  [3504]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [4721]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [3420]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [5860]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [4915]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [4695]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [4869]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [4881]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [4941]
 - กลุ่มเกษตรกร [4754]
 - สหกรณ์การเกษตร [4341]
 - วิสาหกิจชุมชน [4873]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [4866]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [5127]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [4896]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [4797]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [4731]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [4726]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [7010]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร