สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560 ข่าวสารทางการเกษตร
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [3152]
 - การเลี้ยงสัตว์  [445]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [496]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [470]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [469]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [463]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [462]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [481]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [444]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [432]
 - จำนวนประชากร  [439]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [428]
 - อุทกภัย  [429]
 - ภัยแล้ง  [431]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [517]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [472]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [427]
 - สหกรณ์การเกษตร  [429]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [423]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [425]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [429]
 - ข้อมูลปี 2551  [427]
 
สำนักงานจังหวัด  [430]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [444]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 474,654

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [657]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[716]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [626]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [518]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [479]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [463]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [525]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ [460]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [490]
 - พื้นที่ชลประทาน [435]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [478]
 - จำนวนประชากร [447]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [478]new
 - สถานการณ์น้ำ  [440]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [433]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [486]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [552]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [452]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [420]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [453]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [425]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [428]
 - กลุ่มเกษตรกร [438]
 - สหกรณ์การเกษตร [431]
 - วิสาหกิจชุมชน [436]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [430]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [439]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [421]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [420]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [426]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [433]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [700]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 

 
    กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจับมือสภาหอการค้าไทย ตั้งกรรมการร่วมดูแลภาคการผลิต-ตรวจรับรองให้สอดคล้องส่งออก หลังอียูเตรียมตรวจเข้มผักไทยเพิ่มอีก 3 ประเภท ตุลาคมนี้
2010-09-08 
รายละเอียดเพิ่มเติม...

                    

เรื่องน่ารู้
คู่มือการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.)

เรื่องย้อนหลัง                      อ่านต่อ

                      
• องค์ความรู้ด้านการเกษตร

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มก.

ข่าวแวดวงเกษตร

เทคนิคการปลูกพืช

คลังข้อมูล เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินออนไลน์

พันธุ์ข้าว

 คำนิยาม - คำศัพท์

รู้หรือไม่

ประเทศไทยเสียดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศออสเตรเลียหรือไม่

ย้อนหลัง                               อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด

แสดงผลระดับความพึงพอใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร