สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [5318]
 - การเลี้ยงสัตว์  [1596]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [1685]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [1576]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [1705]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1632]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [1679]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1719]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [1583]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [1496]
 - จำนวนประชากร  [1539]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [1464]
 - อุทกภัย  [1438]
 - ภัยแล้ง  [1466]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [1885]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [1647]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [1473]
 - สหกรณ์การเกษตร  [1475]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [1488]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [1426]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [1498]
 - ข้อมูลปี 2551  [1457]
 
สำนักงานจังหวัด  [1539]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [1654]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 499,819

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [2844]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[2849]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [2239]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [2067]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [1551]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [1609]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [1692]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1289]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1844]
 - พื้นที่ชลประทาน [1538]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [1644]
 - จำนวนประชากร [1614]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [1448]new
 - สถานการณ์น้ำ  [1294]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [1434]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [1400]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [1997]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [1547]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [1453]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [1504]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [1449]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [1481]
 - กลุ่มเกษตรกร [1501]
 - สหกรณ์การเกษตร [1455]
 - วิสาหกิจชุมชน [1548]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [1479]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [1553]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [1449]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [1455]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [1493]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1400]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [2563]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร