สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [13617]
 - การเลี้ยงสัตว์  [7766]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [8277]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [7777]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [8088]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [7765]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [7839]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [7559]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [7883]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [8482]
 - จำนวนประชากร  [8130]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [8008]
 - อุทกภัย  [8085]
 - ภัยแล้ง  [8070]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [8979]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [8400]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [8191]
 - สหกรณ์การเกษตร  [7556]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [8197]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [7935]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [8352]
 - ข้อมูลปี 2551  [8024]
 
สำนักงานจังหวัด  [7423]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [8445]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 561,249

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [12001]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2560[11268]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [10010]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [9430]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [5817]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [8371]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [6175]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [6966]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [9112]
 - พื้นที่ชลประทาน [8130]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [8404]
 - จำนวนประชากร [8528]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [5630]new
 - สถานการณ์น้ำ  [5522]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [7799]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [5862]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [9587]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [8240]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [8029]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [8027]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [8234]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [8218]
 - กลุ่มเกษตรกร [7958]
 - สหกรณ์การเกษตร [7101]
 - วิสาหกิจชุมชน [8107]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [8077]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [8563]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [8106]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [8091]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [7987]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [8013]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [11369]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร