สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560 ข่าวสารทางการเกษตร
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [10]
 - การเลี้ยงสัตว์  [4]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [4]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [4]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [2]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [2]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [2]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [2]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [2]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [2]
 - จำนวนประชากร  [2]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [2]
 - อุทกภัย  [2]
 - ภัยแล้ง  [2]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [2]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [3]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [2]
 - สหกรณ์การเกษตร  [2]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [2]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [2]
 - ข้อมูลปี 2551  [2]
 
สำนักงานจังหวัด  [2]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [3]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 465,712

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [4]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[3]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [2]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [2]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [2]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [2]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [2]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ [2]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [2]
 - พื้นที่ชลประทาน [2]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [4]
 - จำนวนประชากร [3]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [2]new
 - สถานการณ์น้ำ  [2]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [2]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [2]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [3]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [3]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [2]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [2]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [2]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [2]
 - กลุ่มเกษตรกร [2]
 - สหกรณ์การเกษตร [2]
 - วิสาหกิจชุมชน [2]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [2]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [2]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [2]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [2]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [2]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [2]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 





 
    กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจับมือสภาหอการค้าไทย ตั้งกรรมการร่วมดูแลภาคการผลิต-ตรวจรับรองให้สอดคล้องส่งออก หลังอียูเตรียมตรวจเข้มผักไทยเพิ่มอีก 3 ประเภท ตุลาคมนี้
2010-09-08 
รายละเอียดเพิ่มเติม...

                    

เรื่องน่ารู้
คู่มือการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.)

เรื่องย้อนหลัง                      อ่านต่อ

                      
• องค์ความรู้ด้านการเกษตร

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มก.

ข่าวแวดวงเกษตร

เทคนิคการปลูกพืช

คลังข้อมูล เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินออนไลน์

พันธุ์ข้าว

 คำนิยาม - คำศัพท์

รู้หรือไม่

ประเทศไทยเสียดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศออสเตรเลียหรือไม่

ย้อนหลัง                               อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
Gallery  รูปภาพ

     - รูปผักผลไม้
     - รูปดอกไม้1    
     - รูปดอกไม้2

แผ่นพับการให้บริการข้อมูล สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร

สอบถาม/เสนอแนะ

    - ict20@hotmail.com  

ภาษา

    - English



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร