สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [4333]
 - การเลี้ยงสัตว์  [1081]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [1173]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [1084]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [1143]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1094]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [1127]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1158]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [1071]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [1009]
 - จำนวนประชากร  [1029]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [989]
 - อุทกภัย  [980]
 - ภัยแล้ง  [1006]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [1279]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [1119]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [1011]
 - สหกรณ์การเกษตร  [1005]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [989]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [991]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [1021]
 - ข้อมูลปี 2551  [997]
 
สำนักงานจังหวัด  [1041]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [1110]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 490,250

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [1925]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[1897]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [1520]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [1341]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [1120]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [1100]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [1220]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [841]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1218]
 - พื้นที่ชลประทาน [1036]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [1103]
 - จำนวนประชากร [1086]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [1052]new
 - สถานการณ์น้ำ  [953]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [988]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [1074]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [1350]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [1061]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [986]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [1042]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [993]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [1006]
 - กลุ่มเกษตรกร [1035]
 - สหกรณ์การเกษตร [977]
 - วิสาหกิจชุมชน [1061]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [1015]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [1033]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [987]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [984]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [993]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [975]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [1782]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร