สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [4865]
 - การเลี้ยงสัตว์  [1381]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [1482]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [1386]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [1486]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1409]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [1463]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1490]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [1362]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [1304]
 - จำนวนประชากร  [1338]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [1274]
 - อุทกภัย  [1264]
 - ภัยแล้ง  [1273]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [1645]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [1430]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [1292]
 - สหกรณ์การเกษตร  [1302]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [1285]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [1257]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [1306]
 - ข้อมูลปี 2551  [1268]
 
สำนักงานจังหวัด  [1321]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [1428]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 495,962

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [2469]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[2477]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [1947]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [1772]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [1397]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [1419]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [1499]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [1103]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [1576]
 - พื้นที่ชลประทาน [1316]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [1425]
 - จำนวนประชากร [1392]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [1304]new
 - สถานการณ์น้ำ  [1164]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [1251]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [1298]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [1715]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [1338]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [1244]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [1321]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [1263]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [1283]
 - กลุ่มเกษตรกร [1310]
 - สหกรณ์การเกษตร [1248]
 - วิสาหกิจชุมชน [1345]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [1297]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [1335]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [1265]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [1258]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [1288]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1223]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [2228]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร