สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2560
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [3754]
 - การเลี้ยงสัตว์  [773]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [860]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [795]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [824]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [805]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [814]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [853]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [756]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [741]
 - จำนวนประชากร  [764]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [735]
 - อุทกภัย  [734]
 - ภัยแล้ง  [735]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [934]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [821]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [736]
 - สหกรณ์การเกษตร  [723]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [729]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [729]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [746]
 - ข้อมูลปี 2551  [730]
 
สำนักงานจังหวัด  [776]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [808]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 483,457

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [1248]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืช(รต.) ปี 2559[1301]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [1084]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [914]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [839]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [802]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [895]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [605]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [884]
 - พื้นที่ชลประทาน [767]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [815]
 - จำนวนประชากร [802]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [802]new
 - สถานการณ์น้ำ  [748]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [742]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [836]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [991]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [777]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [721]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [739]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [727]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [729]
 - กลุ่มเกษตรกร [763]
 - สหกรณ์การเกษตร [718]
 - วิสาหกิจชุมชน [751]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [736]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [756]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [728]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [719]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [719]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [722]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [1302]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร