สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [28728]
 - การเลี้ยงสัตว์  [18319]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [19062]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [17951]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [18807]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [17839]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [17924]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [17087]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [17694]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [18200]
 - จำนวนประชากร  [18361]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [18257]
 - อุทกภัย  [17918]
 - ภัยแล้ง  [17886]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [20238]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [19292]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [18517]
 - สหกรณ์การเกษตร  [16561]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [18393]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [18042]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [18497]
 - ข้อมูลปี 2551  [18345]
 
สำนักงานจังหวัด  [16400]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [19077]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 643,752

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [25304]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [26943]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [22182]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [20775]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [14983]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [19138]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [15277]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [13464]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [20258]
 - พื้นที่ชลประทาน [18584]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [18890]
 - จำนวนประชากร [19335]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [14591]new
 - สถานการณ์น้ำ  [14303]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [17797]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [20781]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [21396]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [18929]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [18357]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [18087]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [18207]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [18312]
 - กลุ่มเกษตรกร [18130]
 - สหกรณ์การเกษตร [15970]
 - วิสาหกิจชุมชน [18184]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [18284]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [18892]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [17899]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [17531]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [17134]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [17348]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [23912]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร