สถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สถานการณ์ปี 2561
การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [16362]
 - การเลี้ยงสัตว์  [10511]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด  [11100]
 - ราคาเกษตรกรขายได้  [10571]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร  [10929]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [10175]
 - รายได้-รายจ่ายครัวเรือนเกษตร  [10270]new
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [9733]
 - การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  [10322]
 - ปริมาณน้ำฝน 5 ปีรายสถานี  [11135]
 - จำนวนประชากร  [10937]
 
การเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ
 - การเกิดภัยธรรมชาติ  [10855]
 - อุทกภัย  [10882]
 - ภัยแล้ง  [10783]
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนประชากรภาคเกษตร  [11867]
 - จำนวนเกษตรกรตามสำมะโนเกษตร  [11226]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มเกษตรกร  [10954]
 - สหกรณ์การเกษตร  [9914]
 
ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [10973]
 - งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  [10668]
 
สถิติข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลปี 2550  [11036]
 - ข้อมูลปี 2551  [10769]
 
สำนักงานจังหวัด  [9876]
สำนักงานเกษตรจังหวัด  [11194]
 
 
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่ 575,917

การผลิตทางการเกษตร
 - การปลูกพืช [15317]
 - ข้อมูลภาวะการผลิตพืชปี 2561
 [15087]new
 - สถานการณ์การผลิตพืช [13137]
 - การปลูกพืชที่สำคัญ 10 ชนิด  [12385]
 
การตลาด
 - ราคาตลาด [8196]
 - ราคาเกษตรกรขายได้ [11281]
 - การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร [8553]
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  [9400]
 - การใช้ที่ดินทางการเกษตร  [12020]
 - พื้นที่ชลประทาน [10947]
 - จำนวนอำเภอ ตำบล อบต. เทศบาล หมู่บ้าน [11173]
 - จำนวนประชากร [11386]
 
การเกิดภัยธรรมชาติ
 - สถานการณ์ภัยธรรมชาติ [8061]new
 - สถานการณ์น้ำ  [7856]
 - สถานการณ์น้ำเค็ม  [10524]
 - ภูมิอากาศประจำวัน  [8531]new
 
ประชากรภาคเกษตร
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร [12606]
 - จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) [11176]
 - จำนวนอาสาสมัครเกษตร [10865]
 
การเป็นสมาชิกองค์กร
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร [10774]
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร [10989]
 - กลุ่มยุวเกษตรกร [11001]
 - กลุ่มเกษตรกร [10731]
 - สหกรณ์การเกษตร [9474]
 - วิสาหกิจชุมชน [10862]
 
 •ข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
 - โครงการและงบประมาณ [10789]
 - บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร [11331]
 - ที่ตั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร [10792]
 - จำนวนสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร [10457]
 - จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริม การเกษตร (ปี 2552) [10347]
 - งบประมาณรายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [10345]  
 
ข้อมูลรายจังหวัด
 - ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเกษตร77จังหวัด [14211]new
 
 
 

 

 
     


    
     
    
    

     

     
    
    
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซค์

  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

     - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     - กรมวิชาการเกษตร
     - กรมการข้าว
     - กรมการค้าภายใน
     - กรมการปกครอง
     - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร